FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av klassekontakter og representanter til FAU. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Alle referater fra FAU-møtene legges ut her: Referater FAU

FAU 2023-2024