Rutiner ved fravær

Rutinene som beskrives under har som mål å sørge for at elevene er mest mulig til stede på skolen, samt å beskrive hva skolen gjør dersom elever er borte fra skolen i kortere eller lengre perioder.

Foreldrenes ansvar:

 • Sørge for at eleven kommer seg på skolen innen skolestart 08.15

 • Informere skolen om elevens fravær på telefon så fort som mulig ved bruk av Min skole app

 • Foresatte søker eleven fri fra skolen i god tid i forkant av planlagt fravær:

  • Foresatte søker om inntil to dager i melding i app eller epost til kontaktlærer

  • Foresatte søker skriftlig i melding i app eller epost om fri mellom 3 og 10 dager til rektor.

  • Utover 10 skoledager må eleven skrives ut av grunnskolen i Eigersund kommune.

  • Skriftlig melding om utskrivning sendes kultur- og oppvekstavdelingen.


Skolens ansvar:

 • Kontaktlærer tar kontakt med foresatte når en elev uteblir fra 1.økt (telefon) uten at melding om fravær er mottatt.

 • Etter tre dagers sammenhengende fravær
  Det skal være kontakt mellom hjem og skole når eleven har hatt 3-dagers fravær (telefon). Kontakten fortsetter jevnlig frem til fraværet avsluttes.

 • Etter 10 dagers samlet fravær (Her regnes summen av fravær i et skoleår). Fraværet tas opp som sak i skolens ressursteam. Etter en felles vurdering mellom ledelsen og kontaktlærer, holdes det et møte mellom foreldre, kontaktlærer og ledelsen. Helsesøster deltar hvis det er helsemessige grunner til fraværet. Målet for møtet er i samarbeid å finne tiltak for å redusere fraværet. Møtet oppsummeres kort skriftlig og undertegnes av både kontaktlærer og foresatte. Det kreves legeerklæring ved sykefravær utover 15% pr. semester (14 dager)

 • Etter 20 dagers samlet fravær: Ledelsen ved Husabø ungdomsskole innkaller til møte med foresatte, kontaktlærer og helsesøster. På møtet følger en opp igangsatte tiltak fra forrige møte, og samarbeider om justerte tiltak. Fraværet meldes PPT og skoleadministrasjonen på kommunenivå, uansett fraværsgrunn.

Grenser for bekymringsfullt fravær:

 • Mer enn tre enkeltdager per måned

 • Sykefravær over 15 % (foresatte leverer legeerklæring)

 • Tre ganger forsentkomming. Foresatte informeres på telefon

 • Udokumentert fravær fra enkelttime. Faglærer melder ifra til kontaktlærer, og kontaktlærer informerer foresatte. Ved gjentatt udokumentert fravær (tre enkelttimer) innkaller skolen til møte med elev og foresatte.

 • Fravær kan resultere i at faglærer vurderer ”ikke grunnlag for karakter”, og dette skal meldes skriftlig til elev og foresatte umiddelbart

Permisjoner:

 • Søknad leveres i god tid, og det innvilges maksimalt 10 dager (til sammen) pr. skoleår

 • Foresatte oppfordres til å unngå permisjoner i skoleåret, da fravær får konsekvenser for elevenes læring

 • Det innvilges ikke permisjoner på følgende dager:

  • Eksamen og forberedende prøver til eksamen

  • Nasjonale prøver

  • Større vurderingssituasjoner

  • Større sosiale arrangementer som skoletur, revy og lignende